• El nostre Credo

Creiem en Déu que es manifesta en la unitat de la Trinitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

Creiem en la Bíblia com a testimoni de la revelació divina a la raça humana, sota l’inspiració del mateix Déu.

Creiem en l’Església com a comunitat de creients en el Crist, cridats a proclamar l’evangeli de la salvació.

El baptisme és un testimoni personal de fe, essent administrat al creient per immersió.

El Sant Sopar és la celebració commemorativa de la mort i la resurrecció del Senyor Jesucrist, la comunió dels creients i la proclamació de l’establiment del Regne de Déu.

Creiem que tothom ha de tenir llibertat d’expressar i de practicar les seves creences religioses.

Creiem en una Església autònoma, separada de l’estat i amb vocació profètica i de servei a la societat.